nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook
terug

Andere ketenzorg
De grenzen tussen de diverse deelsectoren in de zorg vervagen snel. Dit is een belangrijke reden voor vele fusies zoals die momenteel in de zorg plaats vinden. Belangrijke doelstelling bij veel fusies is een betere afstemming tussen de diverse onderdelen van de zorgketen.

Zo neemt door nieuwe operatietechnieken en de inzet van nieuwe technologie├źn de opnameduur in ziekenhuis nog steeds verder af. Betrokken pati├źnten kunnen weer sneller in hun eigen sociale netwerken functioneren. Wijkverpleegkundigen krijgen een steeds belangrijker taak in het genezingsproces, wat natuurlijk om een goede overdracht en afstemming met behandelaars in het ziekenhuis vraagt. Moderne ICT-oplossingen kunnen hierbij helpen.
Een verdergaand voorbeeld van wijzigingen in de keten is bijvoorbeeld het dialyseren op afstand. Door nieuwe technieken is het mogelijk om nierpatienten terwijl zij 's nachts thuis slapen te dialyseren. In het ziekenhuis houdt men dit van een afstandje met behulp van domotica in de gaten. Je zou dit kunnen beschouwen als een vorm van thuiszorg, door het ziekenhuis aangeboden.

Het uitstellen van opname in verpleeg- of verzorgingshuizen is belangrijk. Zowel omdat de zorgvrager langer in de eigen sociale omgeving kan blijven functioneren, als omdat dit bijdraagt aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Dit vraagt om tal van (technologische) aanpassingen in de eigen woonomgeving, alsmede nieuwe zorgarrangementen vanuit de thuiszorg. Ook vraagt dit om een andere visie dan gebruikelijk ten opzichte van de verstrekking van tal van hulpmiddelen.

Zowel in de gehandicaptenzorg als bij de verpleeg- en verzorgingshuizen, is een tendens waar te nemen naar meer kleinschalige woonvormen in de wijken. Deze sectoren kunnen op dit vlak over en weer veel van elkaars ervaringen leren. In deze kleinschaliger woonvormen worden tal van nieuwe initiatieven ontwikkeld, met soms verrassende resultaten, zoals het zelf koken. Ook ontstaan voor zorgverleners bredere allround functies, hetgeen men in de regel leuk vindt.

De rol van gemeentes bij zorg en wonen wordt steeds belangrijker. De komende jaren zullen gemeentes steeds meer een regiseursrol gaan spelen, met name ten aanzien van integratie van mensen woonachtig in zorginstellingen en de rest van de maatschappij. Dat zal leiden tot nieuwe concepten, zoals:
- ouderen die op scholen tal van hand- en spandiensten verlenen bij activiteiten
- vermindering van activiteitenbegeleiding in de instellingen en steeds meer bewoners van zorginstellingen die meedraaien in het buurt- en verenigingsleven
- meer activiteiten vanuit buurt- en verenigingsleven die gehuisvest zullen worden in zorginstellingen, zodat ook anderen dan de bewoners ervan vaker in zorginstellingen komen.
Om haar rol als regiseur waar te kunnen maken gaan naar verwachting steeds meer geldstromen rond de zorg via gemeentes lopen.