nieuwsbriefcontacthomevolg ons op facebook

Diensten/producten DAZ:

Voor het downloaden van een pdf met daarin als dubbelzijdig A4'tje de activiteiten van DAZ op een rij, klik hier.

Projectmanagement
DAZ ondersteunt (zorg- & welzijns-)organisaties bij het ontwikkelen en doorvoeren van vernieuwende projecten. Dit kan variëren van beleids- en visieontwikkeling tot concrete innovaties en nieuwbouwprojecten. Echt anders denken en handelen.

Ook voert DAZ in opdracht van gemeenten, rijksoverheid en kenniscentra projecten uit en/of jaagt die aan. Bijvoorbeeld gericht op zorgvernieuwing, verhoging arbeidsproductiviteit, verhoging patiëntgerichtheid, communicatieprocessen.
De WMO biedt tal van kansen voor gecombineerde projecten van overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen en anderen. DAZ levert hier graag een bijdrage aan.

Ondersteunen interne projectorganisaties
Ter introductie en begeleiding van vernieuwingsprocessen wordt veelal een interne projectorganisatie opgebouwd. DAZ kan als externe begeleider en/of externe deelnemer aan zo'n projectorganisatie helpen met het maken van keuzes. Het doorbreken van bestaande denkpatronen, het doen van suggesties rond toekomstige ontwikkelingen en het bewaken van de procesgang zijn aspecten die DAZ hierbij kan inbrengen. Hoewel DAZ van mening is dat het projectleiderschap voor dit type projecten vooral bij interne projectleiders moet liggen, zijn er situaties denkbaar waarin opdrachtgevers voor korte periode een externe projectleider in wil huren. DAZ kan deze leveren.

Trainingen en workshops
Zorg is mensenwerk. De manier waarop deze mensen in hun werk staan heeft grote invloed op de kwaliteit en inrichting van de zorg. Om medewerkers, vrijwilligers en familieleden te ondersteunen bij hun werk en hen inzicht te geven in de effecten van hun eigen gedrag en handelingen op de persoon die zorg ontvangt, verzorgt DAZ trainingen. Deze trainingen zijn altijd een combinatie van kennisoverdracht en het doen van praktische oefeningen. DAZ verzorgt zowel regionale trainingen als 'in company' trainingen binnen zorg-, welzijn of woonorganisaties. Ook verzorgt DAZ trainingen die aan concrete vernieuwingstrajecten gekoppeld zijn.

Communicatieadvies
DAZ kan zorgorganisaties en leveranciers aan de zorg helpen bij de communicatie over de positionering van de organisatie als geheel. Natuurlijk is het verzorgen van het communicatieproces rond innovaties bij DAZ ook in goede handen. Creëren van draagvlak bij cliënten, personeelsleden en externe partners is hierbij een belangrijk aandachtsgebied. Implementiestrategieën van innovaties vallen of staan met goede communicatie.

Organisatieadvies topmanagement
De mate waarin een zorginstelling erin slaagt om innovaties door te voeren wordt in belangrijke mate bepaald door de rol die het management hierbij speelt. DAZ adviseert graag het management in de zorg bij haar visieontwikkeling en over de inzet van managementtools om het innovatief vermogen van de eigen organisatie te vergroten. Hierbij is het zoeken naar win-win situaties ten aanzien van de kwaliteit van de zorg en meer cliëntgerichte inrichting van de zorg uitgangspunt, gecombineerd met financiële voordelen. Forse efficiencyslagen zijn mogelijk. Ook ondersteunt DAZ zonodig het zoeken naar samenwerkingspartners en samenwerkingsvormen.

Moderator
Discussie over inrichting van de zorg, wonen en welzijn is noodzakelijk om tot verandering te komen. Voor het voeren van discussie zowel binnen organisaties, als organisatieoverstijgend vervult DAZ graag de rol van moderator, met tal van interactieve werkvormen.

Deskundige voor ondernemingsraden, cliëntenraden, adviesraden
DAZ is door verschillende soorten adviesraden en medezeggenschapsorganen als deskundige in te huren voor vraagstukken rond zorginnovatie, zoals grootschalige investeringen (denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van bedden, tilliften, domotica e.d.), bouwplannen en de introductie van nieuwe vormen van dienstverlening.

TV en audioviseule producties
DAZ is regelmatig betrokkene bij de ontwikkeling van Tv-programma's. In het verleden verzorgden wij de hoofdredactie van meerdere TV-programma's over zorginnovatie bij RTL op de zondagochtend.

(Bewegend) beeldmateriaal is steeds belangrijker in de communicatie. Ook los van TV-uitzendingen kan DAZ samen met Tangram mediaproducties zorgorganisaties ondersteunen met het maken van beeldmateriaal over ontwikkelingen, ondermeer ter ondersteuning van de implementatie van veranderingen binnen de eigen organisatie.


Concrete advisering bij omvangrijke investeringen, alsmede nieuwbouw/grootschalige verbouwingen
Op basis van haar ervaring met zorginnovaties, juist redenerend vanuit de meest voorkomende werkzaamheden in de zorg, kan DAZ bij ingrijpende veranderingsprocessen als verbouw/nieuwbouw inhoudelijk adviseren over de inrichting van werkprocessen en ruimtes. De kracht van DAZ ligt hierbij op strategisch vlak; het ondersteunen van instellingen bij het ontwikkelen van toekomstvisie ten aanzien van de inrichting van de zorg voor de komende jaren en dat vertalen naar huisvesting- cq investeringplannen.

Lobby
DAZ voert op verzoek lobby-activiteiten uit richting landelijke, europese of lokale politiek en ambtenarij inzake zorginnovatieve projecten. DAZ beschikt hiervoor over een uniek en uitgebreid netwerk.